iln a IE: 2-2 EN RR A LER AREI Ee abr M RI M A 8 S2 EN Sl. M... . Bankhaus : vi Grone-wenrie a LO. Saarbrücken 1] Frankfurt a. Main Fernsprecher: Nr. 4, 35601-- 3508 Fernsprecher: Amt Taunus Nr. 1620---1629 EEE SO Postscheckkonto: Köln Nr. 235, Saarbrücken Nr. 22, Frankfurt a. M. Nr. 25325 Postscheckkonto: Frankfurt am Main Nr. 476521 Filialen: Saarbrücken 3, Kaiserstr. 39 Fernsprecher Nr. 3509 und 3510 Postscheckkonto Ludwigshafen Nr. 85662 Neunkirchen an der Saar Fernsprecher Nr. 639 und 6576 Postscheckkonto Köln Nr. 993868 'Homburg (Saargebiet) Fernsprecher Nr. 92 und 93 Postscheckkonto Ludwigshafen Nr. 8506 ttt === = nem G. F. Grohe-Henrich, Heustadt a. d. Haardt Fernsprecher Nr. 74, 343, 344 .“. Postscheckkonto Ludwigshafen Nr. 61 Besorgung von Bank- u. Börsen-Geschäften aller Art. Annahme von DeposSiten. = AME ee gf Ee age A = ea = MB AE dell Fann a A d=