Plan der Stadt Trier, I. Römische Bauten. Â Porta nigra. D 3 I Kaiserpalast. G 3 C Thermen. G ( 1’ Amphitheater H 2 I Römerbrücke. F 7 Î Basilika. F 3 . Kirchen, höhere Schulen, itaats-, Provinzial-, Stadt- rand t ervorragende Privatbauten. L. Antoninskirche, F 5 2ä. Basilika (evg.) F 3 3. Dora. E 3 1. Gangolphskirche, E 4 5. Garnisonkirche (kath.) D 1 S. Oervasiuskirche. G 4 . Liebfrauen- (Laurentius)- kirehe. E 3 r, Jesuitenkirche. E4 ?a. Josephskirebe. F 6 ). Paulinuskirche. C 1 )a. Herz-Jesu-Kirche. G 6 11. Pauluskirche. E 6 11. Synagoge. E5 1 ä. Bahnhof 1. M. U. F 8 T i. Bisch ofshof. E 3 1£. Centralbahnhof r. M. U. El Edentheater C 1 Eisenbabn-Inspectionen. G 8 15. Güterbahnhof r. M. U. E 1 4 ?. Königl. Gymnasium, F 4 15. Hauptsteueramt. F 6 ip. Vei einigte. Hospitien. E 6 i. Justizpalast. E 4 . St'ädt. Kaufhaus. E 4 ¡. Kranken-Anstalt der barrah. Brüder. C 4 2 ia, Evg, Krankenhaus. CS . Kesselstatt’scheu Majorat. E 3 . Landarraenhaus. F 3 . Königl. Laudratsarnt. C 2 Königl. höh. Mädchenschule u. Lehrerinnen-Seminar. E 3 . Mutterhaus, E 6 Post - u. Totegraphenamt. E 4 i, Provinzial-Museum. FG3 3). Königl. Real-Gymnasium. F4 3 i. Königl. Regierung. E3 3!. Stadt-Bibliothek.F 4 § 1. Stadt-Lazarett, ü 3 3fa Stadt. Volksschulen u. Turn- halle. D 3 3 l. Rathaus. E 4 -3). Königl. Sti afanstalt. E 23 rov.-Taubstummenaust. G 6 3 Städt. Theater. F 4 -• Treveris, kath. Verein-h. D 4 3 !. Ursulinen-Schule. E 3 §1. Civil-Casino. E 4 4 1. Kath. Bürgerverein. F G 3 , T-iOitp. "FI i . riiaiüscli’a Badean^VuU. & l 1H. Militär-Gebäude. I Aguelenkaserne. E 4 Domkaserne. E 3 Hornkaserne. E 8 Maxirainkaserne. D 1 Meerkatzkasei ue. F3 Milifar-Arresthaus. U ö Militär-Lazarett. D 6 Kommandantur. A 2 Proviantamt. D 6 Verlag v-TIeiiir. Stephanus, leier. 1 ittTi v:Wilh PThrentraul Trim .