Milosz, Czeslaw: Szukanie Ojczyzny, Krakow 1992. Nagörko, Alicja: „Wplywy rosyjskie na j?zyk polskiej inteligencji wileriskiej“, in: Kubiak, Hieronim u.a. (Hg.), Mniejszosci polskie i Polonia w ZSRR, Wroclaw-Warszawa-Krakow 1992, S. 139-147. Nagörko, Alicja: „„Granica“ vs „Grenze“, „Kresy“ vs „Kreis“ (z historii wzajemnych zapozyczeri)“, in: Dubisz, Stanislaw / Nagörko, Alicja (Hg.), Granice i pogranicza. Jqzyk i historia, Warszawa 1994, S. 38-46. Nagörko, Alicja: „J?zyk naturalny - j?zyk ogölny - dialekt (na marginesie j?zyka „Wiczöw“ litewskich)“, in: Rieger, Janusz (Hg.), Studia nad polszczyzng kresowg, Bd. VIII, 1995, S. 39- 50. Nagörko, Alicja: „Wieloj?zycznosc jako wartosc kulturowa“, in: Czaplejewicz, Eugeniusz / Kasperski, Edward (Hg,), Kresy w literaturze. Tworcy dwudziestowieczni, Warszawa 1996, S. 91-103. Rieger, Janusz: „W sprawie genezy i ewolucji polszczyzny w WieSkim Ksi^stwie Litewskim“, in: Ders. (Hg.), Studia nad polszczyzng kresowg, Bd. VIII, 1995, S. 31-38. Slawski, Franciszek: Slownik etymologiczny jgzyka polskiego, Krakow 1952. Swiechowski, M : Zywiol polski na Ziemiach litewskich, Zakopane 1917. Trypucko, Jan: Jgzyk Wladyslawa Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejöw polskiego jgzyka literackiego w wiekuXIX, Bde. 1-13, Uppsala 1957. Turska, Halina: „0 powstaniu polskich obszaröw jezykowych na Wilenszczyznie“, in: Werenicz, Wiaczeslaw / Rieger, Janusz (Hg.), Studia nad polszczyzng kresowg, Bd. I, Wroclaw 1982, S. 19-122. Zakrzewski, Bogdan: O „Panu Tadeuszu“ inaczej, Wroclaw-Warszawa-Krakow 1998. 295