Literatur Adomavióiute, Irena / Öekmonas, Valerius: „Grammatiöeskie lituanizmy v pol’skich periferijnych govorach belorussko-litovskogo pogranici’ja“, in: Studia nad polszczyzng kresowg, Bd. III, 1984, S. 7-21. Cat-Mackiewicz, Józef: Dom Radziwittów, Warszawa 1990. Chwin, Stefan: Haneman, Gdansk 1996. Czaplejewicz, Eugeniusz: „Czym jest literatura kresowa?“, in: Czaplejewicz, Eugeniusz / Kasperski, Edward (Hg.), Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni, Warszawa 1996, S.7-73. Czemiakiewicz, Jan: Repatriacja ludnosci polskiej z ZSRR w 1944 - 48 roku, Warszawa 1987. Gloger, Zygmunt: Encyklopedia staropolska, Bde. 1 - 4, Warszawa 1900 - 1903. Grek-Pabisowa, Iryda / Maryniakowa, Irena: „Wspólczesne gwary polskie na Litwie i Bialorusi“, in: Kubiak, Hieronim u.a. (Hg.), Mniejszosci polskie i Polonia w ZSRR, Wroclaw- Warszawa-Krakow 1992, S. 149-152. Jasinowski, Bogumil: „Podstawowe znaczenie kresów potudniowo-wschodnich w budowie polskiej psychiki i swiadomosci narodowej“, in: Panugtnik Literacki 2 (1936), S. 214-220. Kluge, Friedrich: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin 1934 (XI. Aufl.) Kolbuszewski, Jacek: „Kresy jako kategoria aksjologiczna“, in: Przeglgd Powszechny, Heft 11, 1987, S. 179-194. Kurzowa, Zofia: Studia nad jqzykiem filomatów i filaretów. Fonetyka, fleksja, skladnia, Krakow-Warszawa 1972. Kurzowa, Zofia: Jgzyk polski Wileriszczyzny i kresów pólnocnowschodnich, Warszawa 1993. Masojc, Irena: „Polemicznie o badaniach nad j^zykiem polskiej inteligencji na Litwie“, in: Rieger, Janusz (Hg.), Studia nad polszczyzng kresowg, Bd. VIII, 1995, S. 23-29. Masojc, Irena: Regionalne cechy systemu gramatycznego polskiego j^zyka literackiego na Wilenszczyznie - stan wspólczesny, Warszawa 1999 (Dissertation). Maurer, Jadwiga: Z matki obcej, Londyn 1991. Mgdelska, Jolanta: Jgzyk polski na Litwie w dziewigtym dziesigcioleciu XX wieku, Bydgoszcz 1993. 294