Literatur Bartol-Jarosiriska, Danuta: „J?zyk polski i tozsamosc polska na emigracji“, in: S.Dubisz, A.Nagörko (Hrsg.), Granice ipogranicza. Jgzyk i historia, Warszawa 1994, S. 145-156. Boguslawski, Andrzej, Wawrzyriczyk, Jan: Polszczyzna, jakq znamy. Nowa sonda jgzykowa, Warszawa 1993. Brozek, Andrzej: „Liczebnosc ludnosci polskiej i pochodzenia polskiego w jej najwi?kszych skupiskach osiedlenia“, in: Miodunka 1990, S. 51-67. Dubisz, Stanislaw, S^kowska, Elzbieta: „Typy jednostek leksykalnych w socjolektach polonijnych (pröba definicji i klasyfikacji)“, in: Miodunka 1990, S. 217-233. Hentschel, Gerd: Vokalperzeption und natürliche Phonologie. Eine kontrastive Untersuchung zum Deutschen und Polnischen, München 1986. Janusz, Grzegorz: Polonia w Republice Federalnej Niemiec, Lublin 1990. Kerstenowa, Krystyna: „Polacy za granic*i - zmiany rozmieszczenia 1945 - 1950“, in: Wrze- siriski 1985, S. 5-23. Korbei, Jan: „Polacy w Republice Federalnej Niemiec“, in: Wrzesiriski 1985, S. 413—438. Kubiak, Hieronim: „Szkic wstepny zalozeri programowych syntezy dziejöw i wspötczesnych przemian Polonii w USA“, in: Przeglqd Polonijny 1978, Heft 1 S. 125-132. Löffler, Berthold: „Zachodnioniemiecki obraz Polski i Polaköw. Stereotypy i mezbedne korekty w percepcji“, in: Przeglqd Zachodni 1989, Nr. 3, S. 1-20. Mazur, Jan: „J?zyk polski jako narzgdzie komunikacji przesiedlencöw z Polski do RFN“, in: Gajda, S. (Hrsg.): Jgzyki slowiahskie wobec wspötczesnych przemian w Europie, Opole 1993, S. 65-74. Micewicz, Teresa M.: Bilingualism in Upper Silesia, its psycho- and sociolinguistic problems, Warszawa 1975. Michalewska, Maria Teresa: „Gwary polskie w Zagl^biu Ruhry. Charakterystyka wst^pna“, in: Dunaj, B. u.a. (Hrsg.): Badania j§zyka möwionego w Polsce i w Niemczech, Krakow 1986 (Prace J^zykoznawcze UJ, Heft 84), S. 141-155. - Polszczyzna osöb hilingwalnych w Zagtgbiu Ruhry w sytuacji oficjalnej, Krakow 1991. Miodunka, W.: Jgzyk polski w swiecie. Zbiör studiöw, Warszawa-Krakow 1990. 315