-J On > er er > D c a O- > er 3 n> o a 5’ EL 00 a i-i er p a a D- Ü a a- o rt> a ■*■“ Anmeldungen —— Abmeldungen JFMAMJJASOND JFMAMJ JASOND JFMAMJ JASOND DIEDENHOFEN Anmeldungen Abmeldungen Abb.ll : Zuwanderungssaison der verschiedenen Wanderungsgruppen gemäß der Malstatt-Burbacher Melderegistereinteilung J FMAMJ JASOND JFMAMJJASOND J FMAMJ JASOND Monat — Familien ““ Allg.Arbelter JFMAMJJASOND JFMAMJJASOND J FMAMJ JASOND Monat ““ Flüttenarbelter —— Gesellen -Gesinde