Volltext: Sprachenpolitik in Grenzregionen

Literatur 
Bartol-Jarosiriska, Danuta: „J?zyk polski i tozsamosc polska na emigracji“, in: S.Dubisz, 
A.Nagörko (Hrsg.), Granice ipogranicza. Jgzyk i historia, Warszawa 1994, S. 145-156. 
Boguslawski, Andrzej, Wawrzyriczyk, Jan: Polszczyzna, jakq znamy. Nowa sonda jgzykowa, 
Warszawa 1993. 
Brozek, Andrzej: „Liczebnosc ludnosci polskiej i pochodzenia polskiego w jej najwi?kszych 
skupiskach osiedlenia“, in: Miodunka 1990, S. 51-67. 
Dubisz, Stanislaw, S^kowska, Elzbieta: „Typy jednostek leksykalnych w socjolektach 
polonijnych (pröba definicji i klasyfikacji)“, in: Miodunka 1990, S. 217-233. 
Hentschel, Gerd: Vokalperzeption und natürliche Phonologie. Eine kontrastive Untersuchung 
zum Deutschen und Polnischen, München 1986. 
Janusz, Grzegorz: Polonia w Republice Federalnej Niemiec, Lublin 1990. 
Kerstenowa, Krystyna: „Polacy za granic*i - zmiany rozmieszczenia 1945 - 1950“, in: Wrze- 
siriski 1985, S. 5-23. 
Korbei, Jan: „Polacy w Republice Federalnej Niemiec“, in: Wrzesiriski 1985, S. 413—438. 
Kubiak, Hieronim: „Szkic wstepny zalozeri programowych syntezy dziejöw i wspötczesnych 
przemian Polonii w USA“, in: Przeglqd Polonijny 1978, Heft 1 S. 125-132. 
Löffler, Berthold: „Zachodnioniemiecki obraz Polski i Polaköw. Stereotypy i mezbedne korekty 
w percepcji“, in: Przeglqd Zachodni 1989, Nr. 3, S. 1-20. 
Mazur, Jan: „J?zyk polski jako narzgdzie komunikacji przesiedlencöw z Polski do RFN“, in: 
Gajda, S. (Hrsg.): Jgzyki slowiahskie wobec wspötczesnych przemian w Europie, Opole 1993, 
S. 65-74. 
Micewicz, Teresa M.: Bilingualism in Upper Silesia, its psycho- and sociolinguistic problems, 
Warszawa 1975. 
Michalewska, Maria Teresa: „Gwary polskie w Zagl^biu Ruhry. Charakterystyka wst^pna“, in: 
Dunaj, B. u.a. (Hrsg.): Badania j§zyka möwionego w Polsce i w Niemczech, Krakow 1986 
(Prace J^zykoznawcze UJ, Heft 84), S. 141-155. 
- Polszczyzna osöb hilingwalnych w Zagtgbiu Ruhry w sytuacji oficjalnej, Krakow 1991. 
Miodunka, W.: Jgzyk polski w swiecie. Zbiör studiöw, Warszawa-Krakow 1990. 
315
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.