Full text: Sprachenpolitik in Grenzregionen

znawstwo romanistyczne, germanistyczne i slawistyczne, obejmuje zasadniczo 
tzw. region Saar-Lor-Lux, do ktorego nalezy obszary w Belgii, Francji, 
Luksemburgu i Niemczech, jednakze w coraz wiçkszym stopniu sy w nim 
uwzglçdniane takze inne obszary kontaktu rdznych jçzykow: region Alp, 
pogranicze niemiecko-slowiariskie i germarisko-celtyckie. 
Badania na tych obszarach majy z koniecznosci Charakter interdyscyplinamy i 
miçdzynarodowy. Dlatego program badawczy, ktory sam jest z zalozenia 
interdyscyplinamy, dba o intensywne kontakty z miçdzynarodowy spolecz- 
nosciy badaczy tego obszaru. Najbardziej widocznym przykladem tych starari sy 
bez wytpienia sympozja. I tak - w 1991 r. w Saarbrücken zostalo zorgani- 
zowane przez program badawczy sympozjum „Grenzen und Grenzregionen - 
Frontières et régions frontalières - Borders and Border Regions“ („Granice i 
pogranicza“).1 W 1993 r. program byl szeroko reprezentowany na warszaw- 
skiej konferencji „Granice i pogranicza. Jçzyk i historia“, zorganizowanej przez 
Instytut Jçzyka Polskiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszaw- 
skiego.2 Wreszcie, w dniach 11-13 maja 1995 r., badacze z Austrii, Belgii, 
Francji, Luksemburga, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii zebrali siç na 
sympozjum w pogranicznym miescie Saarbrücken. Referaty wygloszone 
podczas tego sympozjum sy publikowane w niniejszym tomie.3 
Pierwsza grupa referatöw dotyczy kwestii prawniczych, jak röwniez - w 
wyskim sensie - historycznych. W wykladzie otwierajycym konferencjç 
„Prawnicze aspekty polityki jçzykowej“ Stefan Oeter (Heidelberg) przedstawil 
prawny stronç zagadnienia. Pokazal, ze miçdzynarodowe regulacje prawne w 
zakresie polityki jçzykowej w XX w. wprowadzano szczegölnie intensywnie w 
dwu okresach; w obydwu przypadkach odbywalo siç to w ramach ochrony 
praw mniejszosci. Pierwszy raz zajmowano siç tym w ramach „Porozumieri 
paryskich“ i Ligi Narodöw po I wojnie swiatowej, przy czym rezultaty tych 
prac byly w ogolnosci niezadowalajyce. Po raz drugi - renesans tej tematyki da 
siç zauwazyc od drugiej polowy lat osiemdziesiytych. Niestety, efekty 
podjçtych dzialari sy dotyd raczej skromne, poniewaz wiele paristw, biorycych 
udzial w pracach ustawodawczych, nie moze uwolnic siç od swoich wyobrazeri 
o etnicznej, kulturowej i jçzykowej jednosci, Mozna z tego wnosic, ze w 
dalszym ciygu polityka jçzykowa wobec mniejszosci, ktöre sy niedostatecznie 
Haubrichs W„ Schneider R.(red.), Grenzen und Grenzregionen - Frontières et régions 
frontalières - Borders and Border Régions, Saarbrücken: SDV 1993 (Veröffentli¬ 
chungen der Kommission fur Saarländische Landgeschichte und Volksforschung 22). 
Dubisz S., Nagörko A. (red.), Granice i pogranicza. Jçzyk i historia. Materiaty miçdzy- 
narodowej konferencji naukowej, Warszawa, 27-28 maja 1993 r., Warszawa 1993. 
Referat W. Smoczyriskiego (Krakow) o „Slawizacji litewskiej warstwy wyzszej w 
Wielkim Ksiçstwie Litewskim“ nie zostal przygotowany do publikacji, Z drugiej strony - 
référât A. Rittera (Hamburg), ktöry - choc pierwotnie przewidziany do wygloszenia - 
wygloszony nie zostal, tu jest publikowany w formie pisanej. 
30
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.